REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 

 

1. Część ogólna

 

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

 2. Kręgielnia czynna jest od wtorku do niedzieli.

 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu jak i instrukcji.

 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.

 6. Teren lokalu jest monitorowany. Właściciel kręgielni zapewnia iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do regulaminu oraz zasad korzystania z kręgielni.

 

 

2. Zasady korzystania z kręgielni

 

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

 4. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Wypożyczenie obuwia jest darmowe.

 5. Granie w niezmienionych butach podlega karze. (Jeżeli z pewnych przyczyn (brak numeracji) nie można dostać obuwia zastępczego decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego podejmuje pracownik lokalu. Kategorycznie zabrania się gry w obuwiu typu: buty na wysokich obcasach(szpilki), buty z czarnym spodem gumowym.)

 6. Przed wejściem na rozbieg jedzenie i napoje pozostawiamy na stoliku.

 7. Zakaz wchodzenia na tory (za linię faulu) i podajnik do kul.

 

ZASADY RZUTÓW PODCZAS GRY W KRĘGLE

 

 1. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).

 2. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu

 3. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem)

 4. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.

 5. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę.

 6. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.

 7. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.

 

3. Na terenie kręgielni zabrania się

 

 1. Wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów, w tym alkoholowych.

 2. Spożywania środków odurzających na terenie kręgielni, zgłaszane jest na policję (razem z nagraniem z monitoringu).

 3. Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

 4. Wprowadzania zwierząt.

 5. Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

 6. Wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi.

 7. Siadania na murek przy torze I oraz wchodzenia na prawą stronę przy torze IV.

 8. Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.

 9. Używania kul do celów innych niż gra oraz odkładania poza wyznaczone miejsce.

 10. Wychodzenia w butach do kręgli poza teren budynku.

 11. Palenia tytoniu.

 

 

4. Odpowiedzialność i kary

 

 1. Za zniszczenie/ zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia w ciągu 5dni.

 2. Centrum Rozrywki Arsenał nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel, można odebrać u barmana.

 3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Centrum Rozrywki Arsenał nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

 4. Centrum Rozrywki Arsenał zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości 150 zł za rzut na wyłączonym torze i za rzucanie dwoma kulami na raz.

 5. Centrum Rozrywki Arsenał zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości 25 zł (za każdą rozpoczętą godzinę gry) za granie w obuwiu niezmienionym.

 6. Centrum Rozrywki Arsenał nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

 8. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.

 11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

 12. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.

 

 

5. Rezerwacja torów bowlingowych

 

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.

 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.

 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).

 4. W przypadku rezerwacji toru do gry w bowling należy zgłosić się na 5 min przed rozpoczęciem gry. Po upływie 15 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana.

 5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

 6. Kręgielnia nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

 

 

 

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad !!!!!!!

Zarząd Centrum Rozrywki Arsenał.

 

 

REGULAMIN SALI BILARDOWEJ

 

 • Na terenie sali bilardowej obowiązują przepisy regulaminu lokalu wraz z odrębnymi przepisami tylko dla tej sali.

  2. Wszyscy przebywający na sali bilardowej mają obowiązek przeczytania niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

  4. Na sali bilardowej należy się zachowywać tak, aby swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym grającym.

  5. Nad stołami bilardowymi zabrania się:- spożywania wszelkich napojów,- palenia papierosów,- spożywania posiłków.

  6. Zabrania się ustawiania wszelkiego rodzaju naczyń i talerzy na stołach bilardowych.

  7. Za zniszczenia dokonane na wyposażeniu sali bilardowej ustala się kary finansowe w następującej wysokości: (art.24 §1, §2 § 3 Kodeksu Cywilnego)

 • - kij bilardowy: 60 zł

 • - sukno stołu: 1500 zł

 • - bila: 50 zł

 • - inne uszkodzenia zostaną oszacowane wg. ich wartości.

  8. Osoby przebywające na sali bilardowej zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracowników lokalu

 

Air Hockey

... trochę informacji o cymbergaju

Air Hockey (potocznie, ale niepoprawnie cymbergaj) to rodzaj popularnej gry zręcznościowej dla dwóch graczy. Gra przypomina nieco hokej na lodzie. Do gry używany jest specjalny stół, powierzchnia stołu jest pokryta otworami, przez które wydmuchiwane jest powietrze. Powstaje przy tym poduszka powietrzna, na której krążek ślizga się bez kontaktu z podłożem.


Gracze stoją po przeciwnych stronach stołu. Każdy gracz używa specjalnego plastikowego narzędzia (zwanego czasem grzybkiem) spełniającego rolę rakietki, kształtem przypominające sombrero o średnicy kilkunastu centymetrów. Przy pomocy tego narzędzia gracze uderzają krążek. Celem gry jest umieszczenie krążka w bramce przeciwnika. Krążek porusza się z dużą szybkością. Gra jest z reguły przerywana, gdy któryś z zawodników osiągnie określoną wcześniej liczbę punktów (najczęściej siedem lub dziewięć) lub po założonym limicie czasowym.

Przy grze w Air Hockey gracze z reguły przestrzegają podstawowych zasad:

Krążek może być uderzany jedynie przeznaczonym do tego narzędziem, w szczególności niedozwolone jest dotknięcie go jakąkolwiek częścią ciała
-Nie wolno blokować krążka przez przykrywanie go przeznaczonym do gry narzędziem
-Nie wolno zabierać "rakietki" (plastikowego narzędzia do gry) z pola.
-Nie wolno uderzać rakietką krążka jeśli nie jest on na twojej połowie pola.

Gra nie jest ściśle skodyfikowana, dlatego sami gracze najczęściej ustalają szczegółowe zasady gry.
Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License
Źródło: Wikipedia, Wolna Encyklopedia

Dart

...trochę informacji o darcie

Dart, rzutki, lotki (ang. Darts) – gra, a raczej różne powiązane ze sobą gry, w których celem jest trafianie niewielkimi lotkami w tarczę zawieszoną na ścianie. Przez lata korzystano z różnych tarcz i różnych zasad. Dziś określenie „dart” kojarzone jest głównie ze standaryzowaną grą, mającą specyficzną tarczę i ustalone zasady.

Dart jest zarówno profesjonalnym sportem, jak również tradycyjną lokalową rozrywką, bardzo popularną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, krajach skandynawskich, Stanach Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach.

 

Punktacja

Standardowa tablica do darta jest podzielona na 20 trójkątnych pól, promieniowo wychodzących ze środka tablicy. Pola te są numerowane od 1 do 20. Numeracja ta stanowi podstawę przyznawania punktów za trafienie. Druty biegnące promieniowo od zewnętrznej części tablicy, do jej środka razem z drutami tworzącymi koncentryczny zestaw okręgów, dzielą każde pole na wartości pojedyncze, podwójne oraz potrójne. W oficjalnej grze obowiązują następujące zasady punktacji:

- trafienie dużego pola, zazwyczaj w kolorze żółtym lub czarnym, jest punktowane zgodnie z numeracją pola
- trafienie w wąską zewnętrzną część pola, zazwyczaj w kolorze zielonym lub czerwonym, jest punktowane zgodnie z numeracją pola pomnożoną przez 2
- trafienie w wąską, wewnętrzną część pola, znajdującą się w połowie odległości między zewnętrznym drutem i środkowym kołem jest punktowana zgodnie z numeracją pola pomnożoną przez 3

Środek tablicy jest podzielony na:
- zewnętrzny pierścień (nazywany „outer” lub „outer bull”) którego trafienie daje 25 punktów
- środkowe, ściśle centralne koło (nazywane „bull”, „inner bull” lub „double bull”), którego trafienie daje 50 punktów
- trafienie poza zewnętrzny drut daje 0 punktów

Jeżeli po wykonaniu rzutu, rzutka nie jest trwale wbita w tablicę, np. trafi bezpośrednio w drut i odbije się od niej, rzut taki daje 0 punktów; w niektórych, amatorskich rozgrywkach sędzia może przyznać punkty, gdy lotka wbije się początkowo w punktowane pole, ale na tyle słabo, że się nie utrzyma i spadnie; w profesjonalnych rozgrywkach rzutka musi pozostać wbita w tablicę, by móc uznać punkty za rzut.
Termin „bulls eye” (oko byka) może odnosić się zarówno do całej środkowej części tablicy lub tylko środkowego koła wartego 50 punktów.

Największa liczba punktów, jaką można zdobyć za pomocą trzech rzutów wynosi 180. Można ją uzyskać tylko wtedy, gdy każda rzutka trafi w potrójną część pola nr 20.

 

Zasady gry

Pojedyncza rozgrywka, inaczej „leg” jest pojedynkiem między dwoma zawodnikami, którzy na przemian wykonują trzy rzuty do tarczy. Wygrywa zawodnik, który pierwszy osiągnie założoną liczbę punktów, zazwyczaj 301 lub 501, przy czym punkty „odlicza się od tyłu” od np. 501 aż do 0. W odmianie „master out” ostatni rzut musi trafić bezpośrednio w podwójne pole lub środkową część bulleye i musi jednocześnie zredukować wynik gracza do zera. Jeżeli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, kończy się jego kolejka i przywracany jest wynik do stanu sprzed tej kolejki. Ze względu na to, że podwójne pola są małe, zakończenie lega (nazywane z ang. „doubling out” lub „checking out”) jest jedną z najtrudniejszych jego części – dlatego początkujący gracze często omijają tę zasadę. Dłuższe rozgrywki są często podzielone na sety, które składają się z danej liczby legów.

Do innych, bardziej znanych gier związanych z dartem zalicza się m.in. „Double-in” (w którym należy trafić podwójne pole, by w ogóle rozpocząć naliczanie punktów), „Round The Clock” (w którym gracze muszą trafiać kolejne numerowane pola tablicy) oraz bardziej skomplikowany „Cricket”, który ma kilka odmian.

 

Tekst udostępniany na licencji GNU Free Documentation License
Źródło: Wikipedia, Wolna Encyklopedia

Piłkarzyki

Posiadamy 2 stoły do gry w piłkarzyki

CENNIK


 

wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela

2 zł- / 1 gra

... trochę informacji o "piłkarzykach"

 

Piłkarzyki, futbol stołowy, piłka stołowa, trambambula (ang. Table football, niem. Foosball) – gra 2- lub 4-osobowa, imitująca prawdziwy mecz piłki nożnej.

Jest bardzo popularna w barach, szkołach. Występuje w wersji rekreacyjnej, jak i automatowej (przed rozpoczęciem gry trzeba włożyć token). Realizowana może być również jako sport.

Bilard

Posiadamy trzy profesjonalne stoły do gry w bilarda amerykańskiego.


cennik billard:

wtorek-niedziela oraz święta 25 zł/1h

zniżka dla emerytów 5zł/h

 

... trochę informacji o bilardzie amerykańskim

 

Ósemka (eight ball ang. ósma bila) - rodzaj gry w bilard dla dwóch graczy, każdy gracz wbija bile swojego koloru (pełne lub połówki) do łuz. Kiedy wbije wszystkie swoje bile, musi wbić czarną bilę oznaczoną numerem 8.

Wbicie czarnej bili w momencie, kiedy na stole pozostały bile koloru gracza, oznacza automatyczną przegraną. Gracz przegrywa również, jeśli w ostatnim ruchu wbije jednocześnie bilę czarną i białą. Jeśli gracz nie wbije żadnej swojej bili, kolejka przechodzi na drugiego gracza.

Gra powstała w pierwszej dekadzie XX wieku. Obecnie jest najpopularniejszą odmianą bilarda.

Bile


Bile rozgrywane w trójkącieW momencie rozpoczęcia gry na stole znajduje się bila biała (rozgrywająca) i 15 bil rozgrywanych, ponumerowanych od 1 do 15. Bile o numerach od 1 do 7 to bile "pełne", bile od 9 do 15 to bile z paskiem (czasem nazywane "połówkami"). Bila o numerze 8 jest jednolicie czarna.

Kolory bil to zazwyczaj:

1 i 9 - żółte
2 i 10 - niebieskie
3 i 11 - czerwone
4 i 12 - fioletowe
5 i 13 - pomarańczowe
6 i 14 - zielone
7 i 15 - brązowe
8 - czarna
rozgrywająca – biała

Reguły gry


Rozpoczęcie rozgrywki
Jeden z graczy dokonuje rozbicia, czyli uderza bilą rozgrywającą w bile rozgrywane ustawione w trójkącie. Biała bila przy rozbijaniu może być ustawiona w dowolnym miejscu pola za linią. Musi przy tym wbić bilę do łuzy lub doprowadzić przynajmniej cztery bile do zetknięcia się z bandą - w przeciwnym wypadku jest to uznawane za faul. W wypadku faulu przy rozbijaniu, przeciwnik może zdecydować czy chce: Kazać przeciwnikowi rozbić jeszcze raz, sam rozbijać, czy kontynuować.

Faule
Gdy jeden z graczy popełni faul, jego przeciwnik ma "bilę w ręce" - co oznacza, że może ją ustawić w dowolnym miejscu na stole.


Tekst udostępniany na licencji
GNU Free Documentation License
Źródło: Wikipedia, Wolna Encyklopedia

Sala kręgielni jest wyposażona w 4 profesjonalne tory bowlingowe, w tym jeden tor dla dzieci (z podnoszonymi rynnami). Dysponuje 4 boksami dla graczy, z których każdy przeznaczony jest dla 6 - 7 osób.


Posiadamy kule dostosowane wagą do potrzeb gracza, a także profesjonalne obuwie - przeznaczone do gry w bowling. Numeracja od 35 - 47.

Istnieje oczywiście możliwość gry we własnym obuwiu zmiennym, na białych podeszwach, nie wywołującym uszkodzenia powierzchni torów - gra w obuwiu na obcasach, szpilkach i z twardymi podeszwami jest zabroniona.


Cennik:


Kręgle:


wtorek - czwartek 35 zł/h

piątek - sobota 55 zł/h

niedziela 45 zł/h


emeryci 25 zł/h

niepełnosprawni 25/h

studenckie wtorki 25 zł/h


...trochę informacji o bowlingu:


Bowling (ang. ten-pin bowling) – rodzaj gry w kręgle. Jest to najpopularniejsza odmiana gry w kręgle. Została stworzona w oparciu o kręgle klasyczne.


W odmianie tej występuje dziesięć pinów ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je w jak najmniejszej liczbie rzutów. Aby strącić je wszystkie w pierwszym rzucie należy uderzyć kulą między pierwszy a trzeci pin (kręgiel) – w przypadku graczy praworęcznych. Między pierwszy a drugi pin dla osób leworęcznych.Historia

Prawdopodobnie jest to gra tak stara, jak kultura człowieka. Królowie angielscy Edward II i Ryszard II stwierdzili, że ich poddani poświęcają tej grze zbyt wiele czasu i po prostu jej zakazali. Prohibicja oczywiście nie poskutkowała. Sentyment Wyspiarzy jednak był znikomy w porównaniu do miłości jaką darzyli kręgle Niemcy. Traktowali oni kręgle nie tylko jako zabawę, ale również jako doskonałą wróżbę: kto strącił wszystkie kręgle, z pewnością był poczciwym człowiekiem Kręgle trafiły do Ameryki wraz z holenderskimi osadnikami, prawdziwe czasy kręglarskich wirtuozów nadeszły pod koniec XIX wieku, gdy najlepsi gracze założyli Amerykański Kongres Bowlingu i ustalili jasne zasady gry


Zasady gry


Gra składa się z dziesięciu rund (tzw. ramek, ang. frame) dla każdego gracza. Na początku każdej rundy piny są ponownie ustawiane. W każdej rundzie gracz ma dwa rzuty. Runda kończy się gdy zawodnik strąci wszystkie piny, bądź skończą mu się rzuty. Za każdy strącony pin gracz dostaje 1 punkt. Wyjątki:

 • strike” – gracz otrzymuje 10 punktów + liczbę punktów równej liczbie kręgli strąconych w dwóch następnych rzutach.

Przykład: zawodnik w pierwszej rundzie zdobył strike, w drugiej rzucił 3 w pierwszym i 6 w drugim rzucie, ma zatem 10 + 3 + 6 = 19 punktów (łącznie 19 strąconych pinów),

 • spare” – gracz otrzymuje 10 punktów + liczbę punktów równej liczbie kręgli strąconych w następnym rzucie.

Przykładowo jeśli zawodnik w pierwszej rundzie zdobył spare (np. 6 + 4), w pierwszym rzucie drugiej rundy strącił 3 piny, a w drugim 6, to zdobywa (6 + 4) + 3 = 13 punktów (łącznie 13 strąconych kręgli).

Jeśli zawodnik zrobi strike (spare) w ostatniej rundzie, to ma dodatkowe dwa (jeden) rzuty w celu określenia wartości tego strike (spare). Punkty z dodatkowych rzutów są naliczane raz.


PUNKTACJA

OPEN FRAME – w trakcie jednej rundy nie zostały strącone wszystkie kręgle. Otrzymujesz tyle punktów, ile strąciłeś kręgli.

STRIKE – strąciłeś wszystkie kręgle przy pierwszym rzucie. Nie rzucasz drugi raz. Masz 10 punktów plus suma kręgli strąconych przy dwóch kolejnych rzutach.

SPARE – strąciłeś wszystkie kręgle w drugim rzucie. Masz 10 punktów plus ilość kręgli strącona w kolejnym rzucie.

MISS – nie strąciłeś żadnego kręgla. Nie dostajesz punktów.

SPLIT – strąciłeś kręgle w pierwszym rzucie tak, że trudno będzie zbić pozostałe przy drugim rzucie.

FAUL – przekroczyłeś linię spalonego (faulu). Nie dostajesz żadnego punktu pomimo zbitych kręgli.

Źródło: Wikipedia, Wolna Encyklopedia

Kręgle

 

 

 

 

 

 

Centrum Rozrywki ARSENAŁ

Restauracja Amerykańska i Centrum Rozrywki ARSENAŁ

Nysa, ul. Szlak Chrobrego 3

tel. 666 392 443

Projekt i realizacja Pro-kreator s.c. Copyright 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.